文件名称 版 本 操 作
DU361_codec_v6A0 V6.10.0 详情
DU361_codec_v6D0 V6.13.0 详情
DU361_codec_v6E0 V6.14.0 详情
DU361_codec_v710 V7.1.0 详情
DU361_codec_v750 V7.5.0 详情
DU361_effect_v820 V8.2.0 详情
DU361_microphone_v110 V1.1.0 详情
DU361_microphone_v150 V1.5.0 详情
DU361_microphone_v160 V1.6.0 详情
DU361_microphone_v170 V1.7.0 详情
DU361_microphone_v2A0 V2.10.0 详情